Organisatie onderwijs

1. Studieaanbod
2. Algemeen studieopzet
3. Studievoorwaarden & kosten 
4. Studieleiding & docenten
5. Structuur
6. Bijscholing
7. Praktijkstage
8. Beroepsorganisaties


1. Studieaanbod

De deeltijdse opleidingen bestaan uit:
• 4-jarige opleiding tot Ayurvedic Practitioner
• 2-jarige opleiding tot Ayurvedic Technician
• 1-jarige opleiding tot Ayurvedisch Massage en Panchakarma therapeut
• schriftelijke opleidingen in het Nederlands of in het Engels

De kortere cursussen zijn:
• Ayurvedische massagecursussen
• Ayurvedische kookcursussen
• Reeks over de eenvoud van Ayurveda
• Voeding & Ayurveda

  OMHOOG  2. Algemene studieopzet

  Elk jaar van de opleiding bestaat uit 8 lesdagen op zaterdag en 16 lesavonden door de week. Deze zijn verdeeld over 9 maanden. De colleges lopen volgens het schooljaar. Ze beginnen in oktober en eindigen in juni. Een lesdag begint om 10.00 u en eindigt om 17 u, met een middagpauze van 1 uur. Lesavonden beginnen om 19.00 u en eindigen om 22.00 u.

  De Ayurvedaschool beschikt over eigen opleidingsfaciliteiten in het gebouw van het Ayurvedisch Gezondheidscentrum België, het AGB.
  De lessen worden gegeven in de Eliaertsstraat 25 te 2140 Borgerhout.

  In de opleiding zullen afhankelijk van de gekozen richting, volgende vakgebieden van Ayurveda behandeld worden:

  • Preventie
  • Asthanga Ayurveda
  • Ayurvedische massage
  • Ayurvedisch koken
  • Marmatherapie
  • Ayurvedische fysiotherapie
  • Pancha karma

  Afhankelijk van de mogelijkheden voor toepassing in de vakgebieden, zullen de onderwerpen in meer of mindere mate worden behandeld. Er zal gestreefd worden naar herkenbaarheid van Ayurvedische onderwerpen in relatie tot in het Westen gangbare vormen van therapeutisch handelen. Studiemateriaal wordt verzorgd door de Ayurvedaschool in de vorm van een driedelige syllabus (Siddhanta) en andere literatuur in de Nederlandse en Engelse taal, welke aangeschaft dienen te worden door de student.

  Hoofddocenten zijn Dhr. Anil K. Mehta en Dhr.Peter M.L.Van Herck.

  • Dhr. Mehta werd geboren in India, studeerde aan de Maharishi Dayanand University te Rohtak en behaalde daar zijn graad in Ayurvedic Medicine and Surgery.
  • Dhr. Van Herck is kandidaat in de genees-, heel- en verloskunde en voltooide de eerste Ayurveda opleiding in Den Haag.

  De overige docenten zijn:

  • Vaste docenten uit India
  • Gastdocenten uit België, Nederland en Engeland

  Vanwege het internationale karakter en de Indiase docenten zal de opleiding deels in de Engelse taal plaatsvinden. Studenten zullen daarom de Engelse taal zeker verbaal redelijk goed dienen te beheersen.

  OMHOOG  3. Studievoorwaarden

  1. Inschrijvingen

  Om ingeschreven te worden voor één van de opleidingen, dient men gebruik te maken van het inschrijfformulier .

  De éénmalige inschrijfkosten bedragen 85 euro. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het inschrijfformulier en na overmaking van de inschrijvingskosten. Hierna wordt u opgeroepen voor een intake gesprek.

  Bij toelating krijgt de student de mogelijkheid tot aanschaf van de syllabi en het verplichte studiemateriaal, zie verder onder paragraaf 2.

  Met uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de studievoorwaarden van de opleiding. De studieovereenkomst tussen student en het bestuur van de opleiding, treedt in werking na ontvangst van betaling voor het betreffende studiejaar. De inschrijving van studenten geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling, totdat het maximum aantal studenten is bereikt. Daarna wordt men op een wachtlijst geplaatst.

  Bij het niet nakomen van de studievoorwaarden is het bestuur van de opleiding gerechtigd tot eenzijdige opzegging van studiedeelname.


  2. Studiemateriaal

  Voor aanvang van de studie dient de student het boekenpakket in zijn bezit te hebben. Dit boekenpakket bestaat uit een driedelige speciaal samengestelde syllabus (Siddhanta) en de boekenlijst zoals hier weergegeven: 

  - Ayurveda in de praktijk - Nederlandse taal
  - Pancha Karma - Nederlandse taal 
  - Ayurvedische voedingsleer in de praktijk - Nederlandse taal 
  - Ayurvedic Pharmacy - Engelse taal
  - Ayurveda Physiotherapy & Yoga - Engelse taal 

  De kosten voor dit studiepakket en bijkomende studiematerialen bedragen éénmalig 350 euro. Alle bovenstaande boekwerken, kunnen via het secretariaat aangeschaft worden.

  Vanaf het tweede studiejaar worden de volgende klassieke naslagwerken ook aanbevolen, deze zijn niet verplicht doch van belang voor verdere verdieping:

  – Asthanga Hirdayam
  – Charaka Samhita
  – Sushruta Samhita

  Deze klassieke werken kunnen ook geconsulteerd worden in de bibliotheek.
   
  Op de inhoud van het door de Ayurvedaschool verstrekte lesmateriaal (syllabi, excerpten, artikelen) rust auteursrecht. Het blijft dus onder alle omstandigheden eigendom van de Ayurvedaschool en mag slechts worden gebruikt na schriftelijke toestemming van de uitgever. Ditzelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken en  scripties.
  In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen.


  3. Studiekosten

  Voor de registratie bij ICAU/ EISRA dient de aankomende student eenmalig inschrijvingskosten te betalen, te weten het bedrag van € 85,–.

  Per studiejaar bedragen de kosten € 1950,–
  Dit bedrag dient voor aanvang van het studiejaar te zijn voldaan. Aan het einde van
  het tweede jaar of het vierde jaar, is er een verplichte stageperiode van 6 weken.

  De student dient daarom rekening te houden met bijkomende kosten aan het einde van zijn studie. De stage kosten á € 2250,– omvatten het onderwijs tijdens de stage en gebruik van het lesmateriaal. De prijs is inclusief verblijf, op basis van vol pension en twee personen die een kamer delen. Het is ook mogelijk om tijdens de gehele stage (6 weken) een 1-persoonskamer te betrekken, hier wordt dan een éénmalige toeslag van € 250,– voor gerekend.
  Verder wordt van de student verwacht dat deze zijn eigen ticket (India) betaald als ook het vervoer van het vliegveld naar de kliniek (en weer terug). Voor meer informatie en begeleiding kunt u terecht. bij de studie coördinator.

  Betaling geschiedt door overmaking op KB: 733-0328778-75 van Uveda - Eliaertsstraat 25 - 2140 Borgerhout, onder vermelding van: Practitioner of Technician of Massage en 1e, 2e, 3e of 4e jaar.

  Er kan niet met de studie worden begonnen voordat de studiekosten zijn voldaan.
  Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is restitutie van het collegegeld over het lopende studiejaar niet mogelijk.
  Pas nadat alle kosten zijn voldaan, ontvangt men het diploma.


  4. Rechten en plichten van de student

  1. De student wordt geacht alle colleges te volgen en er actief aan deel te nemen.
  2. De groep studenten kiest in het begin van het eerste jaar een klassevertegenwoordig(st)er. Deze treedt namens de groep op als spreekbuis aangaande algemene organisatorische zaken en problemen.
  3. Indien men een les niet kan volgen, dient men dit vooraf aan de studie coördinator of aan de docent door te geven.
  4. Wanneer persoonlijke omstandigheden het volgen van de opleiding problematisch maken, dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met de studie coördinator. Deze zal in overleg met de studieleiding en het bestuur een regeling zien te treffen.
  5. Indien een student tussentijds de opleiding wil beëindigen, dient men dit schriftelijk bij het bestuur te melden.
  6. In verband met de kwaliteitsbewaking van het onderwijs kan men schriftelijk of mondeling feedback geven over de lessen.
  7. De student zal tijdens de praktijklessen zelf zorgen voor passende kledij, handdoeken en wat verder nodig blijkt.
  8. De student zelf is verantwoordelijk voor zijn eigendom. Het bestuur van de opleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of diefstal van eigendommen van de studenten.
  9. Tijdens de diploma-uitreiking dient de belofte van geheimhouding te worden afgelegd en wordt naleving beloofd van de beroepsethiek.
  10. Alle zaken, waarin door deze regelingen niet wordt voorzien, worden door het bestuur beslist.
  11. Na diplomering kan de student zich aansluiten bij een wettelijk erkende beroepsorganisatie.

  5. Studieattitude

  Het mag voor zich spreken dat de Ayurveda niet zolang heeft kunnen overleven, zonder de specifieke methode van overdracht die al sinds meer dan 5000 jaar beoefend wordt. Deze methode heet ‘guru – shishya – parampara’ ofwel de overdracht van docent op leerling. Het is een orale traditie, die ook nu nog de basis vormt van de meest prestigieuze opleidingen in de Ayurveda. Voor de leerling was het vroeger zaak om een goede leraar te vinden. In de praktijk was het echter even moeilijk voor de leraar om een goede leerling te vinden.

  Wat zijn de attitudes die nodig zijn voor een succesvolle studie van de Ayurveda? Openhartigheid, zuiverheid van intenties, onbevooroordeeld zijn, geen verwachtingen hebben, gemotiveerd zijn, praktische instelling hebben en het vermogen tot improvisatie en combinatie bezitten. Als u deze eigenschappen nog niet heeft, tracht deze dan te ontwikkelen. Het docententeam zal hierbij helpen. 

  OMHOOG


  4. Studieleiding en docenten

  De studieleiding berust in eerste instantie bij het bestuur van de Ayurvedaschool:
  Eliaertsstraat 25 2140 Borgerhout
  Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken vertegenwoordigd door de studie coördinator van de opleiding: 

  Ayurvedaschool Antwerpen 
  Eliaertsstraat 25 2140 Borgerhout

  Tel. 03 295 37 70 of  0475 76 77 25

  Vaste docenten:

   

  Dhr. Anil.K. Mehta

  Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery.
  Hoofddocent ayurvedische vakken.
  Medisch direkteur van PDI in India.

  Dhr. Peter Van Herck

  Ayurvedic Practitioner ®                                         Hoofddocent ayurvedische vakken, studie coördinator.

   

  Dr. Ish Sharma

  Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery.
  Docent ayurvedische vakken .

  Dr. Gaytri Kalia

  Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery.
  Docent ayurvedische vakken .


  Gastdocenten:

  Dr. Raghunandan Sharma

  Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery and postgraduate in Paediatrics.
  Docent ayurvedische vakken

  Dr. Sanjeev Sood

  M.D. Ayurvedic Medicine – Head department of Panchkarma
  Reader department of Ayurvedic Medicine
  Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar India

  Dr. Pradeep Nagrath

  CEO Pentavox India Ltd
  Voorzitter van de WAHO of World Ayurvedic Health Organisation
  Vooraanstaand consulent op het gebied van vajikarana/ rasayana of seksuologie  Dhr. Sanjay Vishwakarma
  Vedisch astroloog

  Dhr. Santana Elghazi
  Trainer Ayurvedische massages

  OMHOOG  5. Structuur

  ICAU

  ICAU of de International Cooperated Ayurvedic University, organiseert het onderwijs.
  Als onderwijsinstelling heeft ICAU bijna 20 jaar ervaring. Ze heeft vestigingen in Den Haag, Antwerpen, London en  Rishikesh in India. Meer dan duizend studenten volgden de cursussen, waarvan een aantal intussen zelf werkzaam is in de gezondheidszorg.

  EISRA

  Icau werkt nauw samen met Eisra. Dit is het pan-Europees instituut voor wetenschappelijk onderzoek naar Ayurveda of het European Institute for Scientific Research on Ayurveda. Het doel van Eisra is, om met name in Europa kennis van Ayurveda te verbreiden, zodat zowel op individueel als op gemeenschappelijk niveau de kwaliteit van leven (bij gezondheid en bij ziekte) kan verbeterd worden. De doelstellingen van Eisra zijn het bevorderen van:

  • Ayurveda onderwijs

  • Onderzoek naar de effecten van Ayurveda en de Ayurvedische therapieën op de gezondheid

  • Samenwerking en uitwisseling met Indiase Ayurveda universiteiten en onderwijsinstellingen

  • Erkenning van Ayurveda op alle niveaus

  • Opstellen van ISO gekwalificeerde leerplannen

  • De groei van een brede interesse voor Ayurveda in de samenleving

  Eisra werkt onder auspiciën van de World Ayurvedic Health Organisation, afgekort als WAHO. Deze helpt bij de praktische begeleiding van praktijk-en stageplaatsen.

  Alliantie

  Sinds 2001 is Eisra geallieerd met de Gujarat Ayurvedic University. Middels een ‘Memorandum of Understanding’ met deze universiteit, en met de vergunning van de centrale overheid van India, is Eisra hun vertegenwoordiger in dit deel van Europa. Het doel van dit initiatief is het verhogen van het Ayurveda onderwijs buiten India, waardoor erkenning mogelijk wordt van de getuigschriften op Europees niveau.
  Verder zijn er samenwerkingsakkoorden met het Dayanand Ayurvedic College, dat zich een 300 km ten Noorden van Delhi bevindt en met het Prakash Deep Institute in Rishikesh aan de voet van de Himalaya’s.

  Ondertekening van het ‘Memorandum of Understanding’

  En overhandiging van het ‘Memorandum’


  Praktisch hebben deze allianties talrijke voordelen voor ICAU studenten:

  • Lessen door universitair geschoolde Indische docenten in België

  • Beschikbaar komen van praktijk-en stageplaatsen in traditionele Ayurvedische klinieken in India

  • Helpdesk bij het maken van de scriptie

  • Bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen en research binnen Ayurveda

  • Bijscholing door specialisten

  • Samenwerking bij research projecten

  OMHOOG  6. Bijscholing

  Elke beroepsvereniging eist van de beroepsbeoefenaar, dat deze zijn/haar vakkennis bijhoudt en actualiseert. Daarom zal de Ayurvedaschool Antwerpen regelmatige bijscholingen organiseren. Deze richten zich op verdieping van kennis en vaardigheden en gaan door in het schoolgebouw in Antwerpen.

  Voor die studenten die geen medische of paramedische achtergrond hebben, is een bijscholing in medische basiskennis verplicht. Deze verplichting gaat uit van de verschillende beroepsorganisaties, die dat eisen met het oog op wettelijke erkenning van het beroep.

  Een basiscursus anatomie en fysiologie kan gevolgd worden bij Naturopathica (zie verder punt 8. Beroepsorganisaties). Dit is een korte basiscursus, voldoende voor toelating tot de beroepsorganisatie.
  Het uitgebreide pakket medische basiskennis dat in het opleidingscentrum in Den Haag wordt aangeboden, kan door de studenten van de Ayurvedaschool Antwerpen meegevolgd worden, zonder extra kosten.

  OMHOOG  7. Praktijkstage

  Studenten zullen hun praktijk stages doen in India. Als afronding van de opleiding wordt vanaf de maand februari een training van 6 weken voorzien in het  PDI of het Prakash Deep Institute of Ayurvedic Sciences te Raiwala.
  Studenten die de richting van Massage en Panchakarma therapeut volgen, doen hun stage aansluitend, zij die de richting Practitioner volgen doen hun stage in het 4e jaar. en de richting Technician volgt de stage na hun 2e jaar.

  Videofragment  uit India Calling met een korte uitleg van Anil Mehta waarom je stage zou doen in India..

  Het Prakashdeep Institute in Rishikesh                                                                          

  Dit gezondheidsresort is gesitueerd aan de voet van de Himalayas, 12 kilometer van Haridwar en 12 kilometer voor Rishikesh. Het  ligt in een van India’s beroemde nationale parken, namelijk het Rajaji National Park in Raiwala. Er is een auditorium voor 200 mensen, waar Yoga wordt gegeven. In de Panchakarma kliniek kunnen de studenten onder leiding van Dr. Kalia en Dr. Gaytri zich verder verdiepen in Ayurveda.


  Auditorium voor Ayurveda en Yoga in Rishikesh

  Meer foto's  8. Beroepsorganisaties

  Iedereen die is afgestudeerd en een eigen praktijk wil beginnen, dient zich volgens de wetgever aan te sluiten bij een erkende beroepsvereniging.

  Door lid te zijn van een beroepsvereniging, kan je verzekerd worden voor de therapie die je uitoefent. Ook met betrekking tot kwaliteitsbewaking, rechtsbescherming en niet in de laatste plaats de beeldvorming naar de patiënten en cliënten, is deelname aan een beroepsorganisatie onontkombaar. Bovendien is het belangrijk om in overleg met overheden en met de reguliere gezondheidszorg de erkenning te bepleiten die een gedegen opleiding en praktijkvoering wettigen.

  Om deze redenen heeft de Ayurvedaschool Antwerpen een accreditatie lopen met de wettelijk erkende beroepsorganisatie Naturopathica.

  Dit houdt in dat de kwaliteitseisen die Naturopathica voorstaat, getoetst zijn aan het lesprogramma en de opleidingen van de Ayurvedaschool Antwerpen.
  De toelatingscommissie van Naturopathica zal dan wat betreft de technische kennis van aspirant-leden, er van uitgaan dat afgestudeerden uit de Ayurvedaschool Antwerpen over voldoende kennis hieromtrent beschikken.
  Dit houdt in dat tijdens de toelatingsprocedure vooral het persoonlijk gesprek belangrijk zal zijn, onverminderd eventuele bijkomende procedures die de toelatingscommissie nodig acht.

  Dit houdt ook in dat de Ayurvedaschool Antwerpen aan haar studenten vraagt om tijdens hun opleiding de cursussen 'Therapeutische Grondbeginselen' en 'Basiscursus Anatomie' (zie ook punt 6.Bijscholing) te volgen bij Naturopathica. Het volgen van deze cursussen is een voorwaarde om een getuigschrift 'Ayurvedic Technician' of "Massage en Panchakarma therapeut" of 'Ayurvedic Practitioner' te kunnen verwerven.

  Onverminderd de wettelijke verplichting voor praktiserende hulpverleners om zich in te schrijven bij een wettig erkende beroepsvereniging, staat het de afgestudeerden vrij om zich in te schrijven bij de beroepsvereniging van hun keuze.

  Voor meer info over de cursussen "Therapeutische Grondbeginselen" en de "Basiscursus Anatomie" kan je terecht op de site van Naturopathica.

  OMHOOG | HOME |