Studieprogramma's

1. Vierjarige Practitioner opleiding
2. Tweejarige Technician opleiding
3. Eenjarige Massage en Panchakarma opleiding 
4. Voeding & Ayurveda
5. Schriftelijke cursus
6. Inschrijfformulier1. Vierjarige Practitioner opleiding

1.1. Doelstelling en eindtermen
Het doel van deze opleiding is de vorming van ayurvedisch natuurgeneeskundige praktizijns. Na het behalen van hun diploma, mogen zij de beschermde titel ‘Ayurvedic Practitioner®’ gebruiken. Deze titel wordt afgekort als AP®.
De AP® zal in staat zijn tot het uitoefenen van de ayurvedische geneeskunst in een eigen praktijk of Ayurvedische kliniek..

1.2. Inhoud

De opleiding duurt 4 jaar, waarvan de eerste twee jaren samenlopen met de Technician opleiding. De nadruk ligt hier op het bestuderen van gezondheid en preventie.
De AP® opleiding wordt gekenmerkt door een verdere verdieping gedurende de twee laatste jaren, in de Asthanga Ayurveda, de kruidenleer en de theoretische achtergronden van de pancha karma.
Naast het op Ayurveda afgestemde vakkenpakket, volgt de student ook vakken in meer algemene zin, gericht op het kunnen uitoefenen van de ayurvedische geneeskunst in een eigen praktijk.
Als afronding van de opleiding wordt vanaf de maand februari van het 4e jaar, een training van 6 weken gedaan in India. Zie verder bij  Praktijkstage. Daarnaast zijn er 4 terugkom dagen, waarin kleine vaardigheden worden bijgebracht om een succesvolle eigen praktijk te kunnen opzetten.


1.3. Thematisch curriculum


JAAR I
– De 4 veda’s en onderverdelingen
– Guna’s: satva, rajas en tamas
– De 6 systemen van filosofie of wijsheidsscholen
– Scheppingstheorie: mensbeeld en wereldbeeld
– Concept over Mahabhuta’s: 5 elementenleer
– Sanskriet
– Natuurwetten
– Tridhatu en tridosha: vata, pitta, kapha
– Ayurvedische anatomie
– Concept van Agni: vuren in de spijsvertering
– Dhatu’s en mala’s: weefsels en afvalstoffen
– Immuniteit en ojas
– Diagnose van de basisconstituties
– Ayurvedische farmacologie: dravyaguna
– Polsdiagnose
– Ayurvedische massage
– Ziekte en gezondheid
– Principes van behandeling
– Voeding en specifieke voeding naar dosha type
– Preventie


JAAR II
– Herhaling theorie, toegesneden op praktijk
– Oorzaak van ziekte
– Ontwikkeling van ziekte: samprapti
– Subdosha’s
– Ama
– Voedingsleer
– Polsdiagnose
– Yoga therapie
– Rasayana: leer der verjongingsmiddelen
– Tantra en Ayurveda
– Kruidenleer
– Diëten voor diverse kwalen
– Vajikarana: leer der afrodisiaca
– Ayurveda in zwangerschap en babyverzorging
– Preventieve behandelingsvormen
– Curatieve behandelingsvormen aan de hand van de srota's

JAAR III
– Asthanga Ayurveda
– Dosha ziekten
– Sannipat ziekten: tridosha verstoringen
– Ziekten van de srota’s
– Dhatu ziekten
– Polsdiagnostiek
– Curatieve ayurvedische kruiden
– Therapievormen in Ayurveda
– Ayurvedische filosofie
– Praktijkvoering

JAAR IV
– Pancha karma: theorie
– Pancha karma: praktijk
– Praktijkvoering
– Praktijklessen
– Scriptiebegeleiding
– Praktijk stage

Voor de scriptie in het 4e jaar, kiest de student zelf een onderwerp uit het vakgebied van Ayurveda. De scriptie wordt gezien als een specialisatie en veronderstelt een literatuurstudie én een inbreng van eigen onderzoek. De scriptie heeft een omvang van tenminste 25 pagina’s A4, getypt in lettertype Times New Roman, lettergrootte 12 punt.

1.4. Toetsing

Het eerste en tweede jaar worden afgesloten met een open boek examen en een schriftelijk werkstuk. De student zal dit dan mondeling dienen toe te lichten.
Het derde jaar wordt afgesloten met een eindtoets en een werkstuk.
In het vierde jaar is er een examen over de totaal behandelde stof. Onderdeel van het examen is de scriptie, welke aan het einde van het vierde studiejaar wordt ingeleverd.
Het diploma kan uitsluitend worden verkregen indien de stage én de scriptie is afgerond.

1.5. Toelating
Het doel van de 4-jarige opleiding is de vorming van Ayurvedic Practitioners. Hieruit volgt de noodzaak een professionele ayurvedische scholing te bieden en de criteria te handhaven die hier ten lande en in India aan de ayurvedische instituten gesteld worden. De Toelatingscommissie zal naast de motivatie voor de studie, ook het beginniveau van de student vaststellen, opdat de studie na aanvang tot een goed einde gebracht kan worden.
Hiertoe zal de Toelatingscommissie met iedere kandidaat een intake gesprek hebben. Dit gesprek vindt plaats nadat het secretariaat het inschrijfformulier en het inschrijfgeld heeft ontvangen.
Toelatingscriteria:

In het algemeen wordt voor deze studierichting van de kandidaat een ruime algemene ontwikkeling gevraagd en een grote motivatie.
Bij onvoldoende inschrijvingen voor het derde jaar in Antwerpen, worden de lessen van het 3e en het 4e jaar in Den Haag gegeven.

1.6. Studiebelasting
De colleges zijn de eerste 3 jaren telkens verdeeld over 8 zaterdagen en 16 weekavonden. De student wordt geacht alle colleges te volgen en actief deel te nemen. Via de colleges zijn er 96 contacturen per jaar. Bij verzuim van meer dan 24 uur of wanneer de voortgang in gevaar komt, wordt een gesprek gevoerd met de student en de studiecoördinator over de voortgang van de studie. Aanwezigheid telt mee voor het diploma.
Gedurende het opleidingsjaar worden 15 extra studiebegeleidingsdagen aangeboden, welke opgeteld 105 studie-uren omvatten.
Naast de college-uren wordt de student geacht thuis minimaal 250 studie-uren te besteden in een studiejaar, wat neerkomt op 5 uur per week. Aanbevolen wordt een studiebelasting van ongeveer 1 uur per dag.

In het 4e jaar zijn er 4 lesdagen. Daarnaast zijn er de 6-weekse training met de praktijkstage en de scriptiebegeleiding.
De 6-weeekse stage heeft een studiebelasting van ongeveer 10 contacturen per dag. In de vroege ochtend wordt gestart met yoga. Van 9.30 – 12.00 uur is er theorieles en van 13.00-17.00 uur is er praktijkles. De overige uren worden besteed aan zelfstudie, raadplegen van de bibliotheek of het schrijven van de scriptie. Eén dag per week heb je vrij.

De totale studiebelasting over 4 jaar, bedraagt 2002 uren:

Studiebelasting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Contact uren 96 96 96 24
Studiebegeleiding 105 105 105 105
Thuisstudie 250 250 250 250
Stage 360
Subtotaal 451 451 451 739

Stud
Totaal: 451 + 451 + 451 + 739 = 2092 uren
iebelasting
.

Een studiebelasting van 2000 uur verspreid over 4 jaar, is volgens de richtlijnen van de beroepsorganisaties nodig, om een kwalitatieve opleiding te kunnen aanbieden.
 

OMHOOG

 

 

2. Tweejarige Technician opleiding

2.1. Doelstelling en eindtermen
Het doel van de tweejarige Technician opleiding, is het bieden van een grondige kennismaking met de ayurvedische principes en het trainen van praktische vaardigheden op deelgebieden van Ayurveda.
De tweejarige opleiding is vooral gericht op de praktische toepassing van Ayurveda in het dagelijkse leven. Dit is een basistraining in zelfkennis en zelfgenezing.
De Technician zal in staat zijn advies te geven over voeding en leefwijze. Verder zal hij/zij getraind zijn in het geven van alle klassieke, uit de pancha karma afkomstige technieken zoals massage e.d. Hierdoor zal de afgestudeerde Technician kunnen assisteren in een ayurvedische kliniek of praktijk.

2.2. Inhoud
De opleiding duurt 2 jaar, waarvan het eerste jaar gelijk loopt met het eerste jaar van de Practitioner opleiding. Tijdens het eerste jaar worden de basisbegrippen van Ayurveda aangeleerd. Hoewel dit meer theoretisch van aard is, zijn er daarnaast een aantal praktijklessen. Deze gaan over voeding, massage, polsdiagnose en koken.
In het tweede jaar worden de basisbegrippen praktisch toegepast op voeding, leefwijze en denkwijze. De praktijklessen behandelen de specifieke pancha karma technieken. Na afronding van de tweejarige opleiding is er de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in bepaalde ayurvedische technieken door middel van een praktijkstage in India.

2.3. Thematisch curriculum

JAAR I
– De 4 veda’s en onderverdelingen
– Guna’s: satva, rajas en tamas
– De 6 wijsheidsscholen
– Scheppingstheorie: mensbeeld en wereldbeeld
– Concept over Mahabhuta’s: 5 elementenleer
– Natuurwetten
– Tridhatu en tridosha: vata, pitta, kapha
– Ayurvedische anatomie
– Concept van Agni: vuren in de spijsvertering
– Dhatu’s en mala’s: weefsels en afvalstoffen
– Immuniteit en ojas
– Diagnose van de basisconstituties
– Ayurvedische farmacologie: dravyaguna
– Polsdiagnose
– Ayurvedische massage
– Ziekte en gezondheid
– Principes van behandeling
– Voeding en specifieke voeding naar dosha type
– Preventie

JAAR II
– Herhaling theorie, toegesneden op praktijk
– Oorzaak van ziekte
– Ama
– Marmatherapie en massage
– Voedingsleer
– Ayurvedisch koken
– Yoga therapie
– Rasayana: leer der verjongingsmiddelen
– Pancha karma technieken voor hoofd en lichaam
– Tantra en Ayurveda
– Diëten voor diverse kwalen
– Vajikarana: leer der afrodisiaca
– Ayurveda in zwangerschap en babyverzorging
– Preventieve behandelingsvormen
– Curatieve behandelingsvormen aan de hand van de srota's
-  Polsdiagnose

2.4. Toetsing
Het eerste jaar wordt afgesloten met een open boek examen en een schriftelijk werkstuk. De student zal dit dan mondeling dienen toe te lichten.
Het tweede jaar wordt afgesloten met een eindtoets en een werkstuk. Dit werkstuk  heeft een omvang van minstens 10 pagina’s A4, getypt in lettertype Times New Roman, lettergrootte 12 punt.
In overleg kan in plaats van een werkstuk ook een praktijkopdracht met verantwoording daarover, worden gekozen.
Bij de eindbeoordeling wordt rekening gehouden met aanwezigheid én inzet gedurende de lessen

2.5. Toelating
Toelating tot de Technician opleiding gebeurt na een intake gesprek. Tijdens dit gesprek zal de motivatie tot de studie en verwachtingen, worden doorgenomen. Het intake gesprek vindt plaats nadat het secretariaat het inschrijfformulier en het inschrijfgeld heeft ontvangen.

Toelatingscriteria:
• gesprek met de Toelatingscommissie
• minimum leeftijd 18 jaar
• aanvaardbaar startniveau, zulks ter beoordeling van de commissie
• kennis van de Engelse taal

In het algemeen is dit een opleiding die bedoeld is voor iedereen die serieus geďnteresseerd is in Ayurveda en eventueel zijn verworven vaktechnische kennis in een beroep wil toepassen. Het diploma kan uitsluitend worden verkregen indien 80% van de lessen zijn gevolgd en de scriptie is afgerond.

2.6. Studiebelasting
De colleges zijn elk jaar, verdeeld over 8 zaterdagen en 16 weekavonden en hebben 96 contacturen. De student wordt geacht alle colleges te volgen en actief deel te nemen. Bij verzuim meer dan 28 uur of wanneer de voortgang in gevaar komt, wordt een gesprek gevoerd met de student en de studiecoördinator over de voortgang van de studie. Aanwezigheid telt mee voor het diploma. Gedurende het opleidingsjaar worden 15 extra studiebegeleidingsdagen aangeboden, welke opgeteld 105 studie-uren omvatten.
Naast de college-uren wordt de student geacht thuis minimaal 250 studie-uren te besteden in een studiejaar, wat neerkomt op 5 uur per week. Aanbevolen wordt een studiebelasting van ongeveer 1 uur per dag.
De 6-weeekse stage heeft een studiebelasting van ongeveer 10 contacturen per dag. In de vroege ochtend wordt gestart met yoga. Van 9.30 – 12.00 uur is er theorieles en van 13.00-17.00 uur is er praktijkles. De overige uren wordt besteed aan zelfstudie, raadplegen van de bibliotheek of het schrijven van de scriptie. Eén dag per week heb je vrij.

 

Studiebelasting Jaar 1 Jaar 2 Stage
Contact uren 96 96
Studiebegeleiding 105 105
Thuisstudie 250 250
Stage 360
Subtotaal 436 436 360

Stud

Totaal: 436 + 436 + 360 =  1232 uren


Een studiebelasting van minimaal 1000 uur verspreid over 2 jaar, is volgens de richtlijnen van de beroepsorganisaties nodig, om een kwalitatieve opleiding te kunnen aanbieden.
 
7. Doorstroming
Indien de studieresultaten bevredigend zijn en men voldoet aan de criteria, kan na beëindiging van de Technician opleiding eventueel doorgestroomd worden naar het 3e jaar van de Practitioner opleiding.
Een gesprek met de Toelatingscommissie is hiervoor bepalend.

OMHOOG3. eenjarige Massage en Panchakarma opleiding

3.1. Doelstelling en eindtermen
Het doel van deze Massage en Panchakarma opleiding is het bieden van een grondige kennismaking met de principes van Ayurveda, toegepast op de massage praktijk en het trainen van praktische vaardigheden.
De student dient na afronding in staat te zijn tot het uitoefenen van de ayurvedische massage en panchakarma technieken.

3.2. Inhoud
De opleiding duurt 1 jaar, waarvan het eerste deel gelijk loopt met het eerste jaar van de Practitioner opleiding.
Tijdens dit jaar ligt de nadruk op de studie van de ayurvedische anatomie en fysiologie. Daarnaast worden de basistechnieken van de ayurvedische massage aangeleerd.
Na afronding van het eerste jaar, volgen de studenten vanaf de maand juni tot en met oktober een specifieke training/stage van 4 weken in India. De praktijkstage wordt gevolgd in het Prakash Deep Institute of Research on Ayurveda te Rishikesh. Zie verder bij Praktijkstage. Na deze stage zijn er 4 terugkom dagen voorzien. Hier zal aandacht besteed worden aan hoe men zijn afrondende scriptie invulling kan geven en hoe men een eigen praktijk kan opzetten.

3.3. Thematisch curriculum

JAAR I
– De 4 veda’s en onderverdelingen
– Guna’s: satva, rajas en tamas
– De 6 wijsheidsscholen
– Scheppingstheorie: mensbeeld en wereldbeeld
– 5 elementenleer
– Natuurwetten
– Ayurvedische anatomie: dosha; dhatu; srota; mala; kosha
– De anatomie en relaties tussen energiepunten (marma’s), energiewielen
– (chakra’s) en klieren (granthi’s)
– Ayurvedische fysiologie: 13 agni’s; immuniteit en ojas
– Diagnose van de basisconstituties
– Ayurvedische farmacologie: dravyaguna
– Polsdiagnose
– Ayurvedische massage
– Ziekte en gezondheid
– Voeding en specifieke voeding naar dosha type
– Het begrip toxinen (ama)
– Wijze van kennisneming en kennisverwerking

PRAKTIJKSTAGE
– Marmatherapie
– Massage en manipulatie, met verschillende methoden van oliebehandeling;
– indicaties; contra- indicaties en voordelen van ayurvedische technieken
– Aanbrengen van middelen (udvartana); wrijfmassage (udarshana)
– Lepan (zalven); upnah/sandhi - bandhan (verbinden en tapen)
– Pindasveda: tamponneren met kruidenzakjes
– Pizichil: sproeien met warme oliën
– Shirodhara: gieten van vloeistoffen op het hoofd of vitale punten op het voorhoofd
– Shirobasti: behandeling waarbij warme kruidenolie of afkooksel gedurende
    langere tijd in een koker op het hoofd wordt gegoten
– Akshi tarpan: oogbehandeling met medicinale geklaarde boter en praktische
    toepassing bij verschillende ziekten
– Vamana: braaktechnieken; procedure
– Virechana: purgeren; procedure
– Basti: klysma (reinigend en voedend)
– Praktische en klinische studie met chronisch verzwakkende ziekten
– Yoga therapie: begrip en beoefening van yogahoudingen en hun toepassing
– Dhyana of meditatie, met nadruk op het gebruik van het lichaamseigen
   vermogen tot herstel
– Houding- en bewegingsanalyse en correctie; ontspanningsoefeningen
– ADL (Algemeen Dagelijks Leven) training; revalidatie training
– Gewrichtsmobiliteit (technieken ter mobilisering van de gewrichten);
– Sriptiebegeleiding
– Praktijkvoering                                                                                            -         


3.4. Toetsing
Het eerste jaar wordt afgesloten met een open boek examen en een schriftelijk werkstuk. De student zal dit dan mondeling dienen toe te lichten.
De stageperiode wordt afgesloten met een scriptie, welke aan het eind hiervan dient te worden ingeleverd. De student kiest zelf een onderwerp waarover hij/zij een scriptie zal schrijven. De scriptie heeft een omvang van tenminste 10 pagina's A4, getypt in lettertype Times New Roman, lettergrootte 12 punt.
Het diploma kan uitsluitend worden verkregen indien 80% van de lessen zijn gevolgd en de training/stage in India en de scriptie zijn afgerond.

3.5. Toelating
Toelating tot deze opleiding gebeurt na een intake gesprek. Tijdens dit gesprek zal de motivatie tot de studie en verwachtingen, worden doorgenomen.
Voor deze studie gelden de volgende toelatingseisen:
• gesprek met de Toelatingscommissie
• minimum leeftijd 18 jaar
• aanvaardbaar startniveau, zulks ter beoordeling van de commissie
• aantoonbare medische basiskennis of de bereidheid om tijdens de opleiding een
cursus hiertoe te volgen
• kennis van de Engelse taal

In het algemeen is deze opleiding gericht op het toepassen van ayurvedische technieken in een massage praktijk.

3.6. Studiebelasting
Het eerste deel bestaat uit 8 zaterdagen en 16 weekavonden. Aansluitend is er de 4-weekse training en de praktijkstage in India. Een langere stageperiode is niet verplicht, maar wordt zeker aangeraden. Verder zijn er nog 4 terugkom dagen, nadat de student zijn stage in India heeft doorlopen.                                                                     De totale studiebelasting voor deze richting, bedraagt 300 begeleide uren.
De student wordt geacht naast de colleges, thuis minimaal 300 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding. Dit komt neer op 4 uren zelfstudie per week. Hierbij is rekening gehouden met het ontwikkelen van praktijkgerichte vaardigheden.

3.7. Doorstroming
Na beëindiging van deze opleiding kan de student, indien hij/zij dit ambieert en na overleg met de studiecoördinator, doorstromen naar het tweede jaar van de Technician opleiding.


OMHOOG


 

4. Voeding & Ayurveda

 


5. Schriftelijke Cursus

4.1. Algemene opzet
De Introductie cursus Ayurveda bevat 256 bladzijden en bestaat uit 9 lessen, die in eigen tempo gevolgd kunnen worden. Er kan op elk gewenst moment met de cursus begonnen worden. Op het einde van elke les is er een vragenlijst , die u ingevuld terugstuurt. U kan ook alle vragenlijsten in 1 keer inleveren.  

4.2. Specifieke opzet
Deze cursus is bedoeld als praktische hulp bij zelfstudie.
De introductiecursus Ayurveda is voor iedereen ontworpen, die met de ayurvedische kennis hun eigen fysieke en mentale gezondheid willen verbeteren en/of hun gezondheid willen behouden. Deze cursus is een gedegen inleiding op Ayurveda en de ayurvedische basisprincipes.

Behandelde stof:
- Introductie, historie en het doel van Ayurveda
- De unieke kenmerken van Ayurveda
- Grondbeginselen van Ayurveda
- Ojas, marmapunten, het begrip srota en Agni
- Het belang van leef en eetregels
- Introductie in Pancha karma
- Ayurvedische herbologie en farmacologie
- Het belang van specerijen
- Rasayana en ouderdomsproblemen
- De Ayurvedische afrodisiaca
- Yoga en Ayurveda
- Inleiding tot het Ayurvedisch begrip over dieet
- Het belang van het Agni vuur en zijn rol bij ziekten
- De huid en haar verzorging
- Maandelijkse leefregels bij zwangerschap
- Intro pathologie of ziekteleer
- intro pediatrie of de behandeling van kinderziekten

Daarnaast worden een aantal vaak voorkomende ziektebeelden behandeld vanuit het Ayurvedisch gezichtspunt:
- Leverkwalen en behandeling
- Problemen met de luchtwegen en astma
- Obesitas en overgewicht
- Diabetes
- Pijn en hoofdpijn
- Problemen met het hart
- Premenstrueel syndroom
- Menopauze
- Borstkanker
- Prostaat problemen
- Depressie
- Jeuk, eczeem en psoriasis
- Rheuma

4.3 Studiebelasting
Voor het verwerken van de aangeboden leerstof is 1 tot 2 uur per week nodig. Daarnaast zou de student best nog 1 tot 2 uur per week uittrekken voor literatuur studie.

4.4. Certificaat
Na succesvolle afronding van de cursus heeft de student recht op een geauthoriseerd certificaat. Indien wenselijk kan de cursist dit in ontvangst nemen op de jaarlijkse opendag. Op deze wijze kan hij/zij kennismaken met medestudenten en studenten van de 2/4 jarige opleiding. Uiteraard kan het certificaat ook via de post toegezonden worden.

4.5. Studiekosten
De kosten per cursus zijn 350 euro.
Dit bedrag wordt voor aanvang van de cursus voldaan op rekeningnummer KBC 733 – 0328778 –75 van Uveda - Eliaertsstraat 25 Borgerhout. Vermeld schriftelijke cursus.

4.7. Auteursrechten
De syllabus en eventueel bijkomend materiaal wordt na volledige betaling van de studiekosten eigendom van de student.
Verkoop of afstaan aan derden van studiemateriaal is niet toegestaan. Het maken van kopieën; weergeven van studiemateriaal in de meest algemene zin van het woord of het gebruik voor andere doeleinden dan voor eigen studie, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Ayurvedaschool Antwerpen is verboden.
Het auteursrecht blijft voorbehouden aan de uigever.

OMHOOG6. INSCHRIJFFORMULIER

5.1. Inschrijfformulier
U kan het inschrijfformulier openen en afdrukken via volgende link .


OMHOOG | HOME |